E-ung Ungdomsråd
fra Hææ? til Åh!

Hvorfor medvirkning?

Artikkel 12 i barnekonvensjonen sier: "Alle barn har rett til å si sin mening og bli tatt på alvor". Ungdomsråd er et organ hvor barn og ungdom har mulighet til å si sin mening om saker som skal avgjøres av kommunestyret eller fylkestinget.

Dette kaller vi for medvirkning.

 

Barn og ungdom under 18 år har ikke stemmerett eller kan ikke selv stille til valg. Det gir dem få muligheter til å påvirke politiske avgjørelser. Men det er bare barn og ungdom selv som vet hva de mener om ulike saker. Derfor er det viktig at barn og ungdom ikke blir representert gjennom andre, men snakker på egne vegne.

 

Og derfor har vi ungdomsråd. 

Medvirkning inkluderer barn og ungdom i demokratiet

Å få lov til å si sin mening, å bli hørt og bli tatt på alvor, er viktig for alle. At barn og ungdom gjennom ungdomsråd får være med å påvirke samfunnet, kan bidra til å skape tillit til samfunnets institusjoner og gi en bedre forståelse av demokratiet. I tillegg blir de politiske sakene bedre når de som er berørt får bidra.

 

Bedre tjenester for barn og ungdom

Når barn og ungdom deltar med sine meninger, hjelper det kommunen med å forstå hvilke ønsker og behov barn og ungdom har. Da kan kommunen lettere lage bedre tjenester og tilbud for dem. 

 

Bred, åpen og tilgjengelig medvirkning

Ungdomsrådet skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning for barn og ungdom i kommunen eller fylkeskommunen.

Hva menes med?

Bred medvirkning:

  • at ungdomsrådet skal kunne uttale seg om mange ulike saker i kommunen eller fylkeskommunen
  • at ungdomsrådet kan uttale seg om alle saker som gjelder ungdom
  • at ungdomsrådet kan bidra til at barn og unge som er direkte berørt medvirker i ulike typer planarbeid, f. eks. plan mot hatefulle ytringer
  • at de som blir valgt som medlemmer til rådene bør ha ulik alder og erfaringsbakgrunn 

Åpen og tilgjengelig medvirkning 

  • at kommunen eller fylkeskommunen må sikre at ungdomsrådene mottar alle relevante saker der de kan uttale seg
  • at ungdomsrådet også kan ta opp saker på eget initiativ
  • at møtene i ungdomsrådene skal være åpne og tilgjengelige for de som ønsker å være til stede
  • at uttalelsene til rådet skal være offentlige
  • at saker som behandles i ungdomsrådet skal være forståelige og at det skal være enkelt å gi innspill på dem