E-ung Ungdomsråd
fra Hææ? til Åh!
Foto: Hyper

Lover og regler

Her finner du en samling nyttige lover og regler til arbeidet ditt i ungdomsråd.

Barnekonvensjonen

FNs barnekonvensjon er en avtale mellom nesten alle land i verden. Der står det om hvordan alle barn i verden skal ha det. Norge har skrevet under barnekonvensjonen og innlemmet den i norsk lov.

 

Barnekonvensjonen gir barn egne rettigheter, for eksempel rett til skole, helsehjelp, lek og fritid. En viktig rettighet er at barn skal bli hørt i saker som handler om dem.

 

Hva betyr det?

Det er de som bestemmer i Norge som skal passe på at disse rettighetene blir oppfylt. Det betyr at de som bestemmer i Norge skal passe på at alle følger det konvensjonen sier.

 

Barneombudet har laget en fin og lettlest kortversjon av Barnekonvensjonen som gir deg en god oversikt over alle de 42 artiklene som gjelder barn og ungdoms rettigheter.

Kommuneloven

Kommuneloven pålegger alle kommuner og fylkeskommuner å opprette et medvirkningsorgan for ungdom, der de får uttale seg i saker som angår dem. Dette kravet følger av kommuneloven § 5-12. Selve loven sier ikke så mye om hvordan dette skal gjøres, men loven viser til en såkalt forskrift. En forskrift er en regulering eller utdypning av en allerede eksisterende lov. I dette tilfellet er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har kommet med forskriften om medvirkningsordninger. I denne forskriften kan du lese mer om hvilke rettigheter og krav ungdomsråd har. Se også mer info på ungorg.no

 

Rett til fri fra skolen

Elever i videregående skole kan kreve at inntil ti skoledager dokumentert fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Verv og arrangement i regi av ungdomsrådet kan inngå i disse ti dagene og telle som dokumentert fravær. Gyldig dokumentasjon er en bekreftelse fra koordinator. Et godt eksempel finner du på politiskfravær.no

 

Elever i ungdomsskolen har møteplikt til alle timer. Dette betyr at foreldre må søke om permisjon dersom eleven skal være borte fra skolen av andre grunner enn sykdom. Forskrift til Opplæringsloven finner du her. 

 

Ifølge forskriften kan eleven (foreldre) kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet. Se Forskrift om medvirkningsordninger.

Plan- og bygningsloven

Denne loven pålegger kommunen å «organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.»

 

Se kapittel 2-1-3 på lovdata for mer informasjon. 

 

«Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.»

 

Vestfold og Telemark fylkeskommune har laget en planveileder for ungdomsråd som gir dere konkrete råd og tips.

 

Hvis dere i ungdomsrådet lurer på hvordan dere skal legge til rette for medvirkning fra andre barn og unge enn ungdomsrådet, se denne veilederen.